|

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
Комисията по досиетата предложи разширяване на обхвата на проверките за принадлежност към ДС ПДФ Е-мейл
COMDOS - Закон за досиетата
Написано от Христо Христов   
Сряда, 22 Февруари 2012 09:47

Да бъдат уеднаквени периодите за проверки за принадлежност към ДС на лицата, заемащи публични длъжности и на тези, които извършват публични дейности, като всичките да обхващат времето от 10 ноември до днес, предложи председателят на комисията по досиетата Евтим Костадинов на конференцията във вторник в Гранд хотел „София”. На неябеше отчетена 5-годишната дейност на независимия държавен орган, натоварен с отварянето на архивите на репресивния апарат на БКП и огласяване на агентурния му апарат.

В закона за досиетата, приет през 2006 г., е допусната неравнопоставеност между лицата, заеамащи публични длъжности и лицата, извършващи публични дейности. Първата категория лица обхваща трите власти – законодателна, изпълнителна и съдебна, а  втората засяга медиите, религиозните общности, БАН, ръководните органи на висшите учебни заведения, банкерите, застрахователите, синдиците, ръководствата на Висшия адвокатски съвет, управителните и контролни органи на спортни организации и др.

Според сегашното положение в закона лицата, заемали или заемащи ръководни постове в различни институции на законодателната, изпълнителната и съдебната власти се проверяват от 10 ноември 1989 г. насам.

При лицата, извършващи публични дейности проверките обаче се извършват от влизането в сила на закона за досиетата – декември 2006 г. По този начин един период от 16 години остава скрит и непрозрачен за присъствието на ДС сред тези категории лица. Конкретен е примерът с медиите, където водещите журналисти и собственици на медии бяха проверени само от декември 2006 г. насам. .

Сайтът Държавна сигурност.com публикува пълния списък на лицата, извършващи публични дейности, които са поставени в привилигировано положение в сравнение с трите власти и не се проверяват от 10 ноември 1989 насам. Публични дейности по смисъла на закона са дейностите, извършвани от:


1. собствениците, директорите, заместник-директорите, главните редактори, заместник главните редактори, членовете на редакционните съвети, политическите коментатори, водещите на предавания, водещите на рубрики в печатни издания или електронни медии; собствениците и ръководителите на социологически агенции; собствениците и ръководителите на рекламни агенции; собствениците на агенции и дружества за осъществяване на връзки с обществеността;

2. председателят, заместник-председателите, главният научен секретар, членовете на управителни съвети, директорите, заместник-директорите, научните секретари в Българската академия на науките и в нейните научни институти и други самостоятелни звена;

3. ректорите, заместник-ректорите, деканите, заместник-деканите, директорите на филиали, директорите на департаменти и ръководителите на катедри в държавни и частни висши училища и университети; директорите и заместник-директорите на училища по Закона за народната просвета;

4. управителите и изпълнителните директори, членовете на управителните и контролните съвети на лечебните заведения, председателите, заместник-председателите, главните секретари и членовете на управителните съвети на Българския лекарския съюз и на Българския зъболекарски съюз; председателят, генералният директор и заместник генералните директори на Българския Червен кръст;

5. председателите, заместник-председателите, членовете на ръководни и контролни органи на политически партии или коалиции съгласно съдебното решение за регистрация, на синдикални организации или на организации на работодатели или на други юридически лица с нестопанска цел;

6. ръководителите и членовете на управителните органи на религиозни общности;

7. председателите, заместник-председателите и членовете на Висшия адвокатски съвет, Висшия контролен съвет и Висшия дисциплинарен съд;

8. председателите и членовете на управителните и контролните органи на националните спортни организации и на Българския олимпийски комитет;

9. членовете на управителните, контролните и надзорните органи и прокуристите на банки, на застрахователи и презастрахователи, на фондови борси, на акционерни дружества, организиращи неофициален пазар на ценни книжа, на инвестиционни посредници и на инвестиционни дружества;

10. едноличните търговци, които организират хазартни игри; членовете на управителни, контролни и надзорни органи и прокуристите на юридически лица, организиращи хазартни игри;

11. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) едноличните търговци - предприятия, осъществяващи електронни съобщения; членовете на управителни, контролни и надзорни органи и прокуристите на юридически лица - предприятия, осъществяващи електронни съобщения;

12. едноличните търговци - радио- и телевизионни оператори; членовете на управителни, контролни и надзорни органи и прокуристите на юридически лица - радио- и телевизионни оператори;

13. синдиците, включени в списъка по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон или в списъка на синдиците при Централната банка.


„Нашето предложение е проверката за тези лица да се разшири и преди влизането на закона в сила , т.е. тя да започне от 10 ноември 1989г , както и да се прави проверка и след извършването на кадрови промени”, заяви Евтим Костадинов.

По думите му друг пропуск в закона са някои длъжности в йерархията на МВР. „В изброения списък са посочени началниците на отдели и началниците на сектори в районните полицейски управления на МВР, а са пропуснати по-висшите длъжности на заместник-началниците на управленията и на заместник-началниците на отделите”, посочи Костадинов.

Той посочи и друг идентичен случай – с медиите, където са пропуснати управителите на печатните издания и електронните медии. „Не е логично да се проверяват водещите рубрики, а управителите им – не. Ние предлагаме да се включи проверка и за управителите”, добави Костадинов.

Комисията по досиетата предлага и корекция в чл. 9, в който се отнася за разкриването и обявяването на лицата, заемащи публични длъжности или извършващи публична дейност. Към дългия списък следва да се добавят и кредитните длъжници, за които в момента комисията е задължена да ги провери, но е пропуснато задължението за огласяването им.

Най-вероятно промените в закона за досиетата ще бъдат внесени за обсъждане в Народното събрание, след като бъде избран новия състав на комисията през април 2012 г.

 
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Лагерът "Белене" - памет

Банер

Регистър

Регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов