|

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
Вижте кого ще проверява за принадлежност към ДС Комисията по досиетата през 2018 г. ПДФ Е-мейл
COMDOS - Комисията Костадинов
Написано от Христо Христов   
Вторник, 02 Януари 2018 10:46

alt
Ясни са проверките за принадлежност към тоталитарните комунистически служби, които Комисията по досиетата ще извършва през 2018 г.

В своя отчетен доклад за второто полугодие на 2017 г. пред Народното събрание председателят на независимия държавен орган Евтим Костадинов е изброил предстоящите направления, по които ще се работи. Проверките се извършват съгласно закона за досиетата.

В началото на 2017 г. беше разширен кръгът на лица, подлежащи на задължителна проверка по закона. Една от новите проверки е по линията на лицата, получили или за онези за които предстои да получат допуск до класифицираната (секретна) информация.

Комисията ще проверява, установява и обявява принадлежност към ДС или разузнавателните служби на БНА в следните категории лица, заемали или заемащи ръководни постове:

 • по чл. 3, ал. 1, т. 5 от закона за досиетата (обществените посредници на общините и техните заместници) – промени от 2017 г., ДВ, бр. 13 – проверката не е започнала;
 • по чл. 3, ал. 1, т. 7 (съдебните заседатели) – промени от 2017 г., ДВ, бр. 13 – към настоящия момент са събрани списъците и започва проверка;
 • по чл. 3, ал. 1, т. 14 (главният секретар, генералните директори, заместник генералните директори, главните директори, заместник главните директори, директорите, заместник-директорите, началниците и заместник-началниците на районни служби, бази гранично-полицейски кораби, гранични контролно-пропускателни пунктове, районни центрове 112 и началниците на участъци, отдели и сектори в МВР) – събрани са списъците и започва проверка;
 • по чл. 3, ал. 1, т. 16 (директорът, заместник-директорите, директорите на дирекции, началниците на отдели и началниците на сектори в служба "Военна информация", председателят, заместник-председателите, директорите на дирекции и началниците на отдели в Държавна агенция "Разузнаване) – двете служби отказват да предоставят списъците към момента;
 • по чл. 3, ал. 1, т. 18 (главните архитекти на общини и на райони за градовете с районно деление, кметските наместници –  промени от 2017 г., ДВ, бр. 13 – проверката не е започнала);
 • по чл. 3, ал. 2, т. 1 (собствениците и ръководителите на рекламни агенции; собствениците на агенции и дружества за осъществяване на връзки с обществеността) – проверката не е започнала. Предстои да се изяснят агенциите и дружествата;
 • по чл. 3, ал. 2, т. 3 (председателите и заместник-председателите на университетски и факултетски общи събрания) – промени от 2017 г., ДВ, бр. 13 – проверката не е започнала;
 • по чл. 3, ал. 2, т. 5 (председателите, заместник-председателите, членовете на ръководни и контролни органи на политически партии или коалиции съгласно съдебното решение за регистрация – към настоящия момент се събират списъци. Редица партии, включително и парламентарно представени, все още не са предоставили списъци; други юридически лица с нестопанска цел, както и учредителите на юридически лица с нестопанска цел – проверката не е започнала);
 • по чл. 3, ал. 2, т. 6 (ръководителите и членовете на управителните органи на религиозни общности) – Към настоящия момент Българската православна църква не е предоставила списъци;
 • по чл. 3, ал. 2, т. 7 (председателите, заместник-председателите и членовете на адвокатските съвети, контролните съвети и дисциплинарните съдилища на адвокатските колегии) – промени от 2017 г., ДВ, бр. 13 – проверката не е започнала;
 • по чл. 3, ал. 2, т. 8 (председателите и членовете на управителните и контролните органи на лицензираните спортни организации) – промени от 2017 г., ДВ, бр. 13 – проверката е започнала. Проверени са 34 федерации и проверката продължава;
 • по чл. 3, ал. 2, т. 9 (членовете на управителните, контролните и надзорните органи на преобразувани и приватизирани държавни и общински предприятия и членовете на управителните, контролните и надзорните органи на дружества, както и еднолични фирми, еднолични търговци и физически лица, придобили акции или дялове в приватизирани държавни и общински предприятия или обособени части от тях; членовете на управителните и контролните органи на приватизационните фондове) – промени от 2017 г., ДВ, бр. 13 – завършена е проверката на приватизираните предприятия в областните градове. Събира се информация за останалите приватизирани предприятия по общини. Предстои поетапна проверка на приватизираните държавни предприятия и купувачите по тях. Предстои проверка на приватизационните фондове;
 • по чл. 3, ал. 2, т. 10 (членовете на управителните, контролните и надзорните органи и прокуристите на инвестиционни посредници и на инвестиционни дружества) – проверени са около половината дружества, проверката продължава;
 • по чл. 3, ал. 2, т. 12 (едноличните търговци – предприятия, осъществяващи електронни съобщения; членовете на управителни, контролни и надзорни органи и прокуристите на юридически лица - предприятия, осъществяващи електронни съобщения) – проверката не е започнала;
 • по чл. 3, ал. 2, т. 15 (членовете на управителни и надзорни органи на държавни или общински дружества, на дружества с 50 и повече на сто държавно или общинско участие или на техни дъщерни дружества, в които притежават 50 или повече на сто от капитала) – нова от 2017 г., ДВ, бр. 13 – проверката на държавните дружества е започнала. Проверени са дружествата на МВР, Министерство на отбраната, Министерство на външните работи, Министерство на енергетиката, Министерство на младежта и спорта, Министерство на труда и социалната политика и Министерство на финансите. Проверката продължава;
 • по чл. 26, ал. 1, т. 4 (лица, които са посочени като длъжници или са били членове на управителен или контролен орган на предприятие, посочено като длъжник в бюлетина по чл. 3, ал. 2 от Закона за информация относно необслужвани кредити – проверени са длъжници към 30 банки и проверката продължава; както и физически лица, еднолични търговци, членове на управителни, контролни и надзорни органи на търговски дружества, на политически партии и на неперсонифицирани правни субекти по чл. 62, ал. 12 от Закона за кредитните институции – промени от 2017 г., ДВ, бр. 13 – извършена е проверка на физически лица с депозити, на физически лица с кредити и на юридически лица с кредити по чл. 62, ал. 12, т. 2 от ЗКИ);
 • по чл. 27, ал. 1, т. 5 (орган по проучване по отношение на лице, за което се извършва проучване за надеждност съгласно Закона за защита на класифицираната информация) и на лица по § 18 от ПЗР на ЗИД на ЗЗКИ – след последните промени в ЗЗКИ от 14 октомври 2016 г., ДВ, бр. 81, към момента са проверени 20 237 лица.

 

 
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Регистър

Регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов